ооу Гоце Делчев Кавадарци

ООУ „Гоце Делчев“ - Кавадарци е лоцирано во новиот центар на градот на бул.„Цветан Димов“. Самата местоположба на училиштето е таква што се наоѓа на раскрсницата на булеварите „Цветан Димов”, „Моша Пијаде“, и улицата „Гоце Делчев”, а околу училиштето се наоѓаат згради – стамбени блокови. Непосредно до училиштето е сместена детската градинка „Рада Поцева” односно клонот „Гоце Делчев” од истата.

Sample background

мисија на училиштето

Boss

УЧИЛИШТЕ КОЕ НА СИТЕ УЧЕНИЦИ ИМ ДАВА ЕДНАКВА МОЖНОСТ УСПЕШНО ДА ЗАЧЕКОРАТ ВО

МУЛТИКУЛТУРНО И ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ВО КОЕ СЕ ПОЧИТУВААТ ИНДИВИДУАЛНОСТА И РАЗЛИЧНОСТА.

ВИЗИЈА - СЕОПФАТНО И ДОСЛЕДНО ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ТЕМЕЛНО ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ, СО ПОЧИТУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО И СОВРЕМЕНОТО, СЕМЕЈНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ЖИВЕЕЊЕ И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА. .

Во ООУ „Гоце Делчев” оваа година се школуваат вкупно 600 ученици и тоа 15 паралелки во одделенска настава, 12 во предметна настава и 3 паралелки во продолжен престој, вкупно 30 паралелки. Училиштето располага со 11174 м² вкупен простор од кој 3000 м² корисен простор и 8174 м² добро уреден двор. Истиот е уреден со дрвја и цвеќиња, а на предниот дел има Спомен биста на патронот кој го одржуваат учениците. Училиштето е делумно оградено. Во зимските месеци просториите се загреваат со парно греење со нафта. Наставата се изведува во училишна зграда - објект кој максимално нуди услови за воспитание и образование за 700 ученици.

Воедно во склопот во училиштето е и спортската сала која не ги исполнува стандардите за настава по физичко и здравствено образование, која е реновирана 2004-2005 година. Анекс кон главната зграда е и објектот во кој се сместени два кабинети по техничко образование и две простории за паралелките од продолжен престој. По иницијатива и со помош на граданачалникот и локалната самоуправа уредeни се спортските терени за кошарка, ракомет, мал фудбал и уредување на забавен парк. За време на летниот распуст направена е подготвка во сите училници со расположливиот компјутерски капацитет за реализација на проектот „Компјутер за секое дете”. Извршена е целосна реконструкција на кровот и изградено е мулти наменско игралиште.

UNESCO
„Образованието е фундаментално човеково право. Тоа им пружа на децата младите и возрасните моќ критички да размислуваат, да прават избор и да си го подобрат животот“
локација

ул.Цветан Димов бр.1
1430 Кавадарци Р. Македонија

земи насоки
контакт телефони

тел: 043 411 837
факс:043 411 837

Email: info@ougd-kav.org
работно време

понеделник - петок: 07:30ч. - 17:30ч.
сабота и недела - е-маил контакт

недела и празници - не работиме!