наставници

Тони Стојанов

Тони Стојанов

музичко образование

Павлинка Голчева

Павлинка Голчева

хемија

Милка Мркева

Милка Мркева

англиски јазик

Митко Пановски

Митко Пановски

физичко образование

Ристо Јосифовски

Ристо Јосифовски

ликовно образование

Гордана Гинова

Гордана Гинова

германски јазик

Емилија Давчевска

Емилија Давчевска

математика

Благоја Ѓурчиновски

Благоја Ѓурчиновски

биологија